Algemene Voorwaarden Mai-Mai Trading Vof

Ede, november 2018

Algemene voorwaarden van Mai-Mai Trading Vof te Ede (Kvk 66706033).


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Mai-Mai Trading Vof en alle overeenkomsten die worden aangegaan door Mai-Mai Trading Vof (hierna: “MMT”).


Algemene voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkende voorwaarden of bedingen maken alleen deel uit van de overeenkomst voor zover die voorwaarden of bedingen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.


ARTIKEL 1 - AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend en louter indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door MMT desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order/opdracht, mits binnen vijf dagen. Opgaven van gewichten, snelheid, brandstof, laadvermogen, energieverbruik, etc. geschiedt bij beste benadering, maar zijn voor MMT niet bindend en de wederpartij kan hieraan geen rechten ontlenen. Alle prijsopgaven zijn de op het moment van de aanbieding dan wel het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, af MMT te Ede, exclusief BTW en andere kosten, zoals heffingen, douanegelden, etc.


ARTIKEL 2 – TOTSTANDKOMING

Een overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat MMT de order/opdracht heeft goedgekeurd en bevestigd dan wel met de uitvoering van de order/opdracht is begonnen.


ARTIKEL 3 – BETALING

De wederpartij is verplicht alle facturen van MMT vóór de aflevering van de betreffende zaken respectievelijk vóór het verrichten van de betreffende werkzaamheden te betalen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. MMT is gerechtigd levering van de betreffende zaken respectievelijk uitvoering van de betreffende werkzaamheden op te schorten totdat alle facturen van MMT die gericht zijn aan de betreffende wederpartij zijn voldaan. De wederpartij is in verzuim door het enkele verloop van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding van de betalingstermijn al dan niet aan de wederpartij kan worden toegerekend. Indien facturen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn worden voldaan is de wederpartij door het enkele verstrijken van die betalingstermijn de wettelijke (handels)rente over het factuurbedrag verschuldigd aan MMT, te rekenen vanaf de factuurdatum van de betreffende factuur tot aan het moment van algehele voldoening. Indien facturen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn worden voldaan is de wederpartij door het enkele verstrijken van die betalingstermijn een percentage van 10% over het factuurbedrag verschuldigd als zijnde buitengerechtelijke kosten, onverminderd het recht van MMT om de daadwerkelijk gemaakte kosten te verhalen op de wederpartij. Betalingen van de wederpartij strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente, vervolgens ter voldoening van alle verschuldigde (buitengerechtelijke) kosten en tenslotte van de oudste opeisbare facturen, zelfs al vermeldt de wederpartij bij de betaling anders. In geval van te late betaling komt een voor MMT nadelig koersverschil voor rekening van de wederpartij. Peildata zijn de vervaldatum van de factuur en de datum waarop betaald wordt. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de wederpartij niet bevoegd enig bedrag dat hij schuldig is aan MMT te verrekenen met een vordering die de wederpartij stelt te hebben.


ARTIKEL 4 – LEVERING

De in de aanbieding en/of opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn, ook niet indien deze door opdrachtgever uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet tijdige levering is MMT dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim, indien zij niet binnen een redelijke termijn alsnog tot levering overgaat. Van verzuim van MMT kan geen sprake zijn indien de wederpartij tekortschiet in de op hem rustende verplichtingen of gegronde vrees bestaat dat hij hierin tekort zal schieten, ongeacht of deze vrees terecht is. Van verzuim van MMT kan evenmin sprake zijn indien de wederpartij MMT niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren, onder meer indien de opdrachtgever in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.

Levering geschiedt Ex Works (EXW) Incoterms 2010, tenzij schriftelijk een andere Incoterms van de International Chamber of Commerce (ICC) (2010) is overeengekomen. Levering geschiedt af MMT te Ede (Nederland), tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Deelleveringen zijn toegestaan. Alle zaken worden vervoerd voor rekening en risico van de wederpartij, ongeacht of transportkosten in rekening worden gebracht. Indien MMT op verzoek van de wederpartij voor verzending van de zaken zorgdraagt of indien de overeengekomen voorwaarden van de ICC Incoterms deze zorg op MMT legt, staan tijdstip, wijze van verzending en verzendroute ter keuze van MMT, maar blijft voor rekening en risico van de wederpartij. Een transportverzekering wordt door MMT slechts afgesloten op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever; alle daarmee samenhangende kosten zijn voor diens rekening. Alle douaneformaliteiten, zowel in het land van uitvoer als in het land van invoer dienen door de wederpartij te worden afgehandeld. Alle kosten en heffingen samenhangende met douaneformaliteiten zijn voor rekening van de wederpartij. Indien MMT op verzoek van de wederpartij voor douaneformaliteiten zorgdraagt of indien de overeengekomen voorwaarden van de ICC Incoterms deze zorg op MMT legt, blijven deze douaneformaliteiten en de daarmee samenhangende kosten en heffingen voor rekening en risico van de wederpartij. Indien de wederpartij de zaken niet binnen de overeengekomen termijn afhaalt, worden zij opgeslagen voor zijn rekening en risico of door MMT verkocht. MMT is gerechtigd haar vordering op de opbrengst te verhalen. MMT is in dat geval bevoegd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar andere rechten. Een vordering van de wederpartij op MMT, waaronder in het voorkomende geval een garantieaanspraak, is niet overdraagbaar en niet verpandbaar aan derden. Partijen kunnen schriftelijk anders overeenkomen.


ARTIKEL 5 – GARANTIES

Er wordt door MMT geen garanties verstrekt ten aanzien van verkochte zaken. Zaken worden verkocht en geleverd in staat zoals zij zijn op het moment van het sluiten van de overeenkomst. De wederpartij heeft het recht voor eigen rekening de zaken voor de aflevering te keuren op een door MMT vastgestelde tijd en plaats. Uitsluitend schriftelijk kan van deze bepaling worden afgeweken.


ARTIKEL 6 – ONTBINDING

MMT is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

- de wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;

- een (buitenlandse) wettelijke regeling wordt toegepast die tot doel heeft de wederpartij te liquideren dan wel de schuldenpositie van de wederpartij te saneren, zoals faillissement, (voorlopige) surseance van betaling en soortgelijke wettelijke regelingen;

- het bedrijf van de wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd of door de wederpartij een onderhands akkoord aan schuldeisers wordt aangeboden;

- de wederpartij, na daartoe schriftelijk te zijn verzocht, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van MMT passende zekerheid heeft gesteld. In deze gevallen is iedere vordering op de wederpartij

terstond opeisbaar, zonder dat MMT tot schadevergoeding of welke andere verplichting dan ook gehouden is.

Indien de wederpartij gedurende meer dan veertien dagen in gebreke blijft met betaling en/of afname dan wel de overeenkomst wenst te annuleren is MMT zonder nadere aankondiging gerechtigd de verkochte zaken weer te verkopen, in welk geval de gedane aanbetaling aan MMT vervalt als vergoeding voor de door haar geleden schade, behoudens door opdrachtgever te leveren tegenbewijs dat deze schade minder is en onverminderd het recht van MMT om de daadwerkelijk door haar geleden schade op de wederpartij te verhalen. MMT is in dat geval bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 7 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

Levering van verkochte zaken vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door MMT aan opdrachtgever krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten.

MMT is in de in artikel 6 genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die overeenkomstig de eerste alinea haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt, tenzij schriftelijk anders kenbaar gemaakt, als een ontbinding van de met de wederpartij gesloten overeenkomst(en). De wederpartij machtigt MMT voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden. Ook in het geval de eigendom op grond van dit artikel nog niet is overgegaan op de wederpartij, is de wederpartij vanaf het moment van aflevering overeenkomstig de toepasselijke Incoterms 2010, verplicht het voertuig /machine deugdelijk, althans wettelijk te verzekeren en zijn de van overheidswege verschuldigde heffingen voor zijn rekening. De wederpartij vrijwaart MMT ter zake.

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID

MMT is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens de wederpartij. Iedere vordering tot schadevergoeding ook die ter zake bedrijfsschade (stilstandschade, derving van inkomsten en andere indirecte schade van welke aard dan ook) en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, teenzij er sprake is van opzet of grove schuld van MMT of leidinggevende ondergeschikten. MMT is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) schuld van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van derden die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld. Adviezen van MMT worden door haar naar beste kennis en kunde gegeven op basis van de haar op dat moment ter beschikking staande informatie. Aan dergelijke adviezen kan de wederpartij geen rechten ontlenen. MMT is niet aansprakelijkheid voor door of namens haar verstrekte adviezen. MMT is niet aansprakelijk voor schade aan zaken van derden die zich op haar terrein bevinden.


ARTIKEL 9 – INKOOP

Indien de wederpartij een in te ruilen dan wel aan MMT verkochte zaak blijft gebruiken, al dan niet in afwachting van de levering van de door hem gekochte zaak, zijn alle kosten met betrekking tot de ingeruilde zaak en eventuele waardevermindering daarvan voor zijn rekening. Op het moment van afgifte van de in te ruilen dan wel ingekochte zaak aan MMT dient die zaak in dezelfde staat te verkeren als op het moment van de taxatie dan wel het moment van het sluiten van de koop-/ruilovereenkomst. Indien dit niet het geval is heeft MMT de bevoegdheid de ingekochte zaak te weigeren zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, en in geval in inruil, de overeengekomen koopprijs van het voertuig in (giraal) geld te verlangen, dan wel het in te ruilen voertuig opnieuw te taxeren.

ARTIKEL 10 – CONVERSIE

Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst met de wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

ARTIKEL 11 – TOEPASSELIJK RECHT

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van MMT is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van afdeling 6.5.3 BW. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen de wederpartij en MMT gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem (Nederland).